Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Switch on Bv met handelsnaam Bevoy

Bedrijfsadres: Groeningenlei 16, 2250 Kontich

KBO nummer: BE 0727 484 063

E mailadres: info@bevoy.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op  alle aanbiedingen afkomstig van Bevoy, met inbegrip van elk product en/of dienst die via de Site besteld wordt. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden.
 2. De Klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het aangaan van een samenwerking met Bevoy, dan wel door het plaatsen van een bestelling op de website of het tekenen van een offerte. De Klant verzaakt hierbij uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
 3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijk beding zo veel mogelijk benadert.
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden door de Klant zijn slechts geldig na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Bevoy. Afwijkingen gelden enkel voor de specifieke opdracht, en kunnen niet ingeroepen worden in het kader van een andere opdracht.
 5.  De Klant aanvaardt dat Bevoy de Algemene voorwaarden te allen tijde mag wijzigen. Bevoy zal de klant telkens op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • De “Site”: www.bevoy.be
 • De “Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar in het kader van haar werkzaamheden voor een Werkgever gebruik kan maken van de diensten van het Bevoy.
 • De “Werkgever”: elke organisatie/klant die gebruik maakt van het Bevoy welzijnsplatform.
 • De “Klant”: elke Werkgever, Gebruiker en Organisator.
 • Het “Bedrijf”: Switch On B.V. actief op www.bevoy.be
 • Een “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij een of meer communicatiemiddelen op afstand uitsluitend worden gebruikt in het kader van een door de handelaar georganiseerd verkoopsysteem.
 • Het “Middel voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en Bevoy gelijktijdig op dezelfde plaats bijeenkomen.
 • Het “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Het “Platform“: Het Bevoy welzijnsplatform dat de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers meet en stimuleert.
 • “Lifecoins”: Onze fictieve munteenheid die wordt verzameld door verschillende activiteiten en kunnen worden ingewisseld tegen verschillende beloningen.
 • “Beloningen”: Verschillende producten, diensten, goede doelen,… die via “Lifecoins” kunnen worden ingewisseld op het platform.

Artikel 3: Voorwerp

 1. Bevoy is een geïntegreerd welzijnsplatform voor kantooromgevingen, gericht op het verbeteren van bedrijfs welzijn. Het combineert gezondheidsinitiatieven met functies zoals een wellness dashboard, dagelijkse uitdagingen, beloningen voor gezonde acties en team uitdagingen. Bevoy biedt ook gepersonaliseerde ondersteuning via vragenlijsten en waarborgt pricacy door gegevens aggregatie. Het platform is vooral effectief in grotere organisaties met zittende functies, en draagt bij aan een gezondere bedrijfscultuur en minder verzuim.
 2. De concrete opdracht en/diensten van Bevoy zullen nader omschreven worden. De opdracht/diensten betreffen in elk geval een middelenverbintenis.

Artikel 4. Offertes

 1. Een offerte van Bevoy, tenzij anders vermeld, is 30 kalenderdagen geldig.  
 2. Offertes zijn steeds vrijblijvend voor de Klant.
 3. De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes om een eerste inschatting naar best vermogen op basis van de op dat moment bekende gegevens.
 4. De offerte is enkel geldig in het kader van een welbepaalde opdracht. De offerte geldt niet automatisch voor andere of volgende opdrachten.
 5. Aanpassingen aan de offerte zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk bevestigd moeten worden.
 6. Aanpassingen aan de offerte en de opdracht kunnen een invloed hebben op de vooropgestelde prijs.
 7. Kennelijke of overduidelijk duidelijke fouten in de offerte, zoals duidelijk valse waarden, kunnen door Bevoy worden gecorrigeerd na het sluiten van het contract.

Artikel 5: Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden platform. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 2. Als Bevoy afbeeldingen gebruikt, benaderen deze zo goed mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het platform en haar functionaliteiten. De Klant kan Bevoy geenszins aanspreken in het geval de weergave op de Site niet overeenstemt met de realiteit.
 3. Elk aanbod bevat dergelijke informatie die de Klant duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name, maar niet-limitatief:
 4. De prijs; eventuele belastingen; de bezorgkosten; de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de periode voor aanvaarding van het aanbod of de periode voor het handhaven van de prijs; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die zich uitstrekt tot continue of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 6: Het Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen.
 2. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten.
 4. Bevoy betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd: in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 5. Bevoy betaalt terug wanneer Bevoy de goederen terug heeft gekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.
 6. De klant is aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, duidelijk persoonlijk van aard zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 7: Het contract

 1. De overeenkomst treedt in werking op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.
 2. Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt Bevoy passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt het voor een veilige online omgeving.
 3. Bevoy kan zichzelf informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Bevoy op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft Bevoy het recht een bestelling of verzoek te weigeren, onder opgave van redenen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8: De prijs

 1. De prijzen van het platform worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Alle eventuele taksen en andere kosten zijn ten laste van de Klant. Deze kosten zullen op voorhand aan de Klant worden meegedeeld.
 3. De opgegeven prijs kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van Bevoy. Bevoy heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van eigen leveranciers m.b.t. goederen en/of diensten die Bevoy aan de Klant moet leveren; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen/diensten in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volume tekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover Bevoy redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt.
 4. Wij behouden ons het recht om de prijzen voor de Dienst en alle verbonden extra diensten op elk ogenblik te wijzigen na een kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen. Dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden verstrekt door het plaatsen van de wijzigingen op de Service zelf. In het geval dat u de prijswijziging niet accepteert, bent u vrij om de Dienst te beëindigen tijdens de opzegtermijn hier verder beschreven.

Artikel 8A: De betaling

 1. Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd.
 2. Indien Bevoy de “beloningen”, die door de klant worden
 3. aangeschaft, betaalt, vindt een periodieke facturering plaats door Bevoy aan de klant, met een verantwoording van de aangeschafte beloningen.
 4. Op eigen verzoek en na akkoord van beide partijen is het mogelijk om, diensten of het platform te betalen via een bankoverschrijving, op het rekeningnummer BE48 736 056 954 727. In het geval van een bankoverschrijving hanteert Bevoy een betalingstermijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Ten aanzien van de Klant brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt de openstaande factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het totaalbedrag van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Bevoy toekomen.
 6. Ten aanzien van de Klant zal bij niet-betaling van een factuur een eerste betalingsherinnering worden verstuurd op de dag na de vervaldag van de niet-betaalde factuur. Bij gebrek aan betaling binnen 14 kalenderdagen) na deze eerste herinnering, wordt bij elke niet-betaalde factuur een verwijlinterest ten belope van de wettelijke interestvoet in rekening gebracht op het resterende saldo van het totale factuurbedrag incl. BTW. Overeenkomstig met de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 7. Daarbij zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten belope van:
 8. 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
 9. 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is;
 10. 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde bedrag hoger dan 500,00 EUR is.
 11. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.
 12. Het feit dat Bevoy niet onmiddellijk toepassing maakt van de artikelen 7.4, 7.5 en 7.6 van deze algemene voorwaarden, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om intresten en schadevergoedingen aan te rekenen. Afstand van recht kan niet worden vermoed.
 13. Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort (zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van Bevoy, maar ook dat alle openstaande facturen onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar worden.
 14. Acties en kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege verlengd als een overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.

Artikel 9: Termijnen

 1. De door Bevoy vooropgestelde termijn is louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Bevoy kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige uitvoering, tenzij deze te wijten is aan een grove fout van Bevoy die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de bewezen schade.
 3. De laattijdige uitvoering kan nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van betaling of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Duur en beëindiging van het Bevoy welzijnsplatform

 1. Bevoy biedt alleen jaarlijkse abonnementen aan voor een bepaalde duur van één jaar (zijnde 12 maanden).
 2. Het abonnement wordt automatisch verlengd met 12 maanden na het verstrijken van de abonnementsperiode (1jaar), totdat de klant of Bevoy de Dienst expliciet opzeggen met een opzegtermijn zoals verder vermeld in deze clausule. Zolang de overeenkomst loopt zullen de vergoedingen die voortvloeien uit de samenwerking verschuldigd zijn.
 3. Er zullen geen terugbetalingen of tegoeden zijn voor gedeeltelijke jaren van Service, upgrade/downgrade terugbetalingen, Account annuleringen, of terugbetalingen voor ongebruikte jaren met een open Account. Als u vragen hebt over kosten die in rekening zijn gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten per vergissing zijn gemaakt, crediteren wij uw account voor het juiste bedrag.
 4. U dient ons te voorzien van accurate informatie voor facturering en ons op de hoogte te houden indien deze wijzigen. Indien na facturatie alsnog wijzigingen dienen te gebeuren aan de verstrekte facturatiegegevens, behoudt Bevoy zich het recht voor om hier een administratieve kost van 50,00 EUR voor aan te rekenen.
 5. Partijen kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen in onderling overleg of met inachtneming van de vereiste opzegtermijn via mail. Indien U de Dienst dertig (30) kalenderdagen voor het einde van uw huidige abonnementsperiode opzegt, zal uw opzegging onmiddellijk van kracht worden en zal uw abonnement plan niet automatisch worden verlengd. Bevoy zal u op voorhand verwittigen wanneer uw abonnement plan op het punt staat te eindigen.
 6. Opzegging van u wordt alleen als geldig beschouwd indien deze is gegeven door de Account Eigenaar.

 

Gevolgen van beëindiging.

 1. U begrijpt dat indien u deze Algemene Voorwaarden opzegt, u de toegang tot ons platform en alle door u verstrekte Klantgegevens verliest. Bevoy houdt enkel de klantengegevens bij gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
 2. U begrijpt dat wij niet verplicht zijn om u kopieën van dergelijke Klantgegevens te verstrekken, noch om kopieën van dergelijke Klantgegevens op ons platform te bewaren.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant verplicht om aan alle openstaande facturen te voldoen.
 4. Bevoy heeft het recht om de toegang tot de Bevoy Welzijnsapplicatie op te schorten of te beëindigen als de Klant herhaaldelijk nalaat tijdig te betalen of indien de klant het welzijnsplatform voor andere doeleinden gebruikt . Bevoy zal de Klant hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn bieden om de betaling alsnog te voldoen alvorens tot opschorting of beëindiging over te gaan.Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Bevoy is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht en diensten. Bevoy draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, ze is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.
 2. De aansprakelijkheid van Bevoy wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. In het geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen aan Bevoy door de Klant. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.
 4. Bevoy is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar eigen handelen of dat van haar aangestelden dat resulteert in een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de overeenkomst. Bevoy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade of voor lichte fouten begaan door haarzelf of haar aangestelden.
 5. Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de Klant.
 6. Schade als gevolg van een handeling van Bevoy op verzoek of met goedkeuring van de Klant valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 7. De schade waarvoor Bevoy aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.
 8. Het Bevoy welzijnsplatform kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn voor onderhoud of andere redenen. Bevoy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of transmissie, communicatie storing, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de Inhoud. 
 9. Bevoy is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een telefoonnetwerk of dienst, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, website, mislukking van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeerscongestie op het internet of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan iemands computer, mobiele telefoon of andere hardware of website, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik, uploaden of downloaden van materialen in verband met ons platform.
 10. In geen geval zal Bevoy verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief enig verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van iemands gebruik van ons platform, of voor interacties tussen gebruikers en werkgevers van ons platform, online of offline.
 11. Bevoy is enkel verantwoordelijk voor haar eigen aanbod en niet voor het aanbod van derden.

Artikel 12: Privacy

 1. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Bevoy hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Op grond van de samenwerking die voortvloeit uit de overeenkomst, is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden zoals vermeld in de overeenkomst.
 3. De door de klant verstrekte informatie is onder andere, maar niet-limitatief, noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen, het opstellen van facturen… De persoonlijke gegevens van de klant worden alleen verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website van Bevoy.
 4. Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden als dit voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst. Als de persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerkt zouden worden, zal dit gebaseerd worden op een andere rechtsgrond overeenkomstig artikel 6 GDPR.

Artikel 13: De behandeling van klachten

 1. De Klant moet zijn/haar klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Bevoy binnen 8 kalenderdagen via mail na vaststelling van deze klacht.  
 2. Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Bevoy de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.
 3. Bij gebrek aan klachten wordt de Klant geacht de geleverde diensten, goederen en facturen te aanvaarden.
 4. Als een consument of werkgever het niet eens is met Bevoy en hem hierover al heeft geraadpleegd, kan de consument advies vragen of een klacht indienen bij het Europese ODR-platform.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegd rechtbank

 1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van Bevoy of overeenkomsten met Bevoy worden voorgelegd bij de hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 15: Over Lifecoins en beloningen

 1. Gebruikers worden via het Bevoy welzijnsplatform beloond met Lifecoins.
 2. Lifecoins zijn niet overdraagbaar, hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet voor geld worden ingewisseld. Zij mogen niet aan een derde partij worden “verkocht”. Wij behouden ons het recht voor om Lifecoins van een gebruikersaccount af te trekken in geval van een inbreuk op de voorwaarden van deze licentie.
 3. Het aantal Lifecoins dat nodig is om in te wisselen tegen een beloning of voordeel is onderhevig aan verandering naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende klant en een eerdere inwisselwaarde is niet indicatief voor een toekomstige inwisselwaarde.
 4. De beloningen en voordelen die worden aangeboden via de inwisseling van Lifecoins (en hun vervaldatum of andere voorwaarden) kunnen in de loop van de tijd veranderen, en kunnen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende Werkgever worden gewijzigd of van inwisseling worden uitgesloten.
 5. Wij zijn in geen enkele situatie verplicht om Lifecoins toe te kennen aan de account van een gebruiker in het geval dat zij niet gevalideerd zijn door onze systemen, zelfs in het geval dat de gegevens van een apparaat suggereren dat zij toegekend zouden moeten worden op basis van activiteit.
 6. Elke beslissing over de toewijzing of verwijdering van Lifecoins is in onze absolute discretie en onze beslissing over de vraag of Lifecoins moeten worden toegekend of verwijderd is definitief.
 7. Zodra Lifecoins zijn ingewisseld voor een beloning of voordeel zullen zij niet opnieuw op de account van een gebruiker worden bijgeschreven, ongeacht of zij al dan niet van gedachten zijn veranderd in het willen ontvangen van de beloning of het voordeel in verband waarmee zij zijn ingewisseld.
 8. In het geval dat wij het aantal ingewisselde Lifecoins met betrekking tot een beloning of voordeel onjuist berekenen, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw account opnieuw crediteren of in elk geval voor inwisseling zorgen.
 9. Wanneer de gebruiker uit dienst treedt of de klant/werkgever/organisatie beëindigt zijn contract met ons zal de toegang tot het platform eindigen. Wanneer de toegang eindigt zullen de Lifecoins worden verwijderd.
 10. Na de aankoop van een beloning via ons partnernetwerk, wordt de inwisseling van die beloning rechtstreeks met de leverancier gedaan en zijn wij niet verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit of anderszins van enige ontvangen of geleverde goederen en diensten of het falen van een leverancier om een inwisseling te honoreren of een specifieke beloning beschikbaar te stellen.
 11. De voorwaarden van de Leverancier van de dienst/product zijn van toepassing bij het inwisselen van de bon bij de leverancier. Voor ontbinding en/of retourzending van het product en eventuele kosten dient de Klant de leveringsvoorwaarden van de
  Leverancier te raadplegen.
 12. Via het Bevoy welzijnsplatform is het ook mogelijk voor een werkgever om eigen beloningen toe te voegen. Het platform stuurt een melding naar de HR verantwoordelijke die verder zorgt voor de afhandeling van de beloning. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, levering, kwaliteit van de beloningen die zelf worden toegevoegd.

Artikel 15: Jaarlijkse Reset van Lifecoins

 1. Lifecoins worden elk jaar automatisch gereset naar nul (0) op de vernieuwingsdatum van het contract. Gebruikers worden aangemoedigd om hun verdiende Lifecoins te gebruiken voor het einde van het contractjaar.
 2. Als uitzondering op deze regel kan de werkgever of organisatie ervoor kiezen om de resterende Lifecoins van medewerkers over te dragen naar het volgende jaar. In dit geval dient de werkgever of organisatie Bevoy schriftelijk op de hoogte te stellen van deze beslissing vóór de jaarlijkse vernieuwingsdatum.
 3. Bij overdracht van Lifecoins naar het volgende jaar is de werkgever of organisatie verantwoordelijk voor het communiceren van deze beslissing aan de medewerkers en het informeren over de geldigheidsduur van de overgedragen Lifecoins.
 4. Bij het overdragen van Lifecoins naar het volgende jaar, dient de werkgever of organisatie zich bewust te zijn van de impact op het vooraf bepaalde jaarbudget. Het totale beschikbare budget voor beloningen in het nieuwe jaar zal worden beïnvloed door de overgedragen Lifecoins.

Artikel 16: Publiciteit

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geeft de klant Bevoy de toestemming, om haar bedrijfsnaam en logo te gebruiken voor de bedrijfspromotie van Bevoy.  
 2. In geval van onenigheid gemeld na publicatie van een document opgesteld in overeenstemming met deze clausule en ongeacht de media, zult u alleen de vernietiging ervan kunnen eisen.

Artikel 17: Overmacht

 1. Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen Bevoy, en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.
 2. Voorbeelden hiervan zijn, niet-limitatief: hacking, brand, ontploffingen, ziekte, oorlog of burgeroorlog, pandemieën of epidemieën. Nog voorbeelden van overmacht zijn als amazon niet meer functioneert, als de app in de  app store niet meer beschikbaar is en als de services niet meer functioneren.
 3. In geval van een overmachtsituatie waardoor Bevoy niet meer aan haar verplichtingen ten aanzien van de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Bevoy alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat Bevoy in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Bevoy tot enige schadevergoeding is gehouden.
 4. Indien overmacht zich voordoet, heronderhandelen de partijen over de overeenkomst.


Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deze Voorwaarden hebben niet tot doel en mogen niet worden
  geïnterpreteerd als een wijziging van de eigendomsrechten of licenties op Intellectuele Eigendom van de Klant of van Bevoy.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Bevoy blijven volledig bij Bevoy, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij schending van de intellectuele eigendomsrechten door de Klant, behoudt Bevoy zich het recht voor hiervoor een schadevergoeding te vorderen.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven exclusief eigendom van Bevoy. Elk gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten door de Klant, vereist de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bevoy. De Klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de intellectuele eigendomsrechten van Bevoy kan schenden.