Algemene voorwaarden

Overzicht

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de site www.bevoy.be (de “Site”), met inbegrip van elk product en/of dienst die via de Site besteld wordt. Geen andere Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen.

De Site wordt uitgebaat door Switch On BV (de “Vennootschap”), geregistreerd in België in de Kruispunt Bank Ondernemingen onder nummer 0727.484.063, met maatschappelijke zetel te groeningenlei 16, 2550 Kontich, België.

Telkens een gebruiker klikt op de Site, wordt hij of zij geacht de Algemene Voorwaarden te aanvaarden in de vorm dat deze op dat moment gepubliceerd wordenAls de gebruiker een account aanmaakt voor het Bevoy welzijnsplatform dient ze ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt dat de Vennootschap de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te allen tijde mag wijzigen. Als de gebruiker niet met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid akkoord gaat, dan moet hij of zij deze Site niet gebruiken, noch producten en/of diensten bestellen op de Site.

Artikel 1. Definities

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

  • De “site”: www.bevoy.be
  • De “gebruiker”: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • De “werkgever”: elke organisatie/klant die gebruik maakt van het Bevoy welzijnsplatform.
  • Het “bedrijf”: Switch On  B.V. actief op www.bevoy.life
  • Een “overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij een of meer communicatiemiddelen op afstand uitsluitend worden gebruikt in het kader van een door de handelaar georganiseerd verkoopsysteem.
  • Het “middel voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en het bedrijf gelijktijdig op dezelfde plaats bijeenkomen.
  • Het “herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  • Het “platform“: Het Bevoy welzijnsplatform dat de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers meet en stimuleert.
  • “Lifecoins”: Onze fictieve munteenheid die wordt verzameld door verschillende activiteiten en kunnen worden ingewisseld tegen verschillende beloningen.
  • “Beloningen”: Verschillende producten, diensten, goede doelen,… die via “Lifecoins” kunnen worden ingewisseld op het platform.

Artikel 2. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Switch On BV

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Bedrijfsadres: Groeningenlei 16, 2550 Kontich

Bedrijfsnummer: 0727.484.063

BTW-nummer: BE 0727 484 063

E-mailadres: info@bevoy.be

Artikel 3. De toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke dienst aangeboden door het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen het bedrijf en de consument en werkgever.

Afwijking van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk mits uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs wordt geleverd. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval volledig van toepassing. Algemene voorwaarden die door de consument worden gebruikt, zijn niet van toepassing.

Artikel 4. Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden platform. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/organisatie/werkgever mogelijk te maken. Als het bedrijf afbeeldingen gebruikt, benaderen deze zo goed mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het platform en haar functionaliteiten.

Elk aanbod bevat dergelijke informatie die de consument/organisatie/werkgever duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name:

de prijs; eventuele belastingen; de bezorgkosten; de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de periode voor aanvaarding van het aanbod of de periode voor het handhaven van de prijs; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die zich uitstrekt tot continue of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5. Het contract

De overeenkomst treedt in werking op het moment van aanvaarding door de consument/werkgever/organisatie van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.

Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt het voor een veilige online omgeving.

Het bedrijf kan zichzelf informeren of de consument/werkgeve/organisatier aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft het bedrijf het recht een bestelling of verzoek te weigeren, onder opgave van redenen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. De prijs

De prijzen van het platform worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw.

De consument is de prijs verschuldigd die het bedrijf in zijn bevestiging conform artikel 5 van deze voorwaarden heeft medegedeeld.

Kennelijke of overduidelijk duidelijke fouten in de offerte, zoals duidelijk valse waarden, kunnen door het bedrijf worden gecorrigeerd na het sluiten van het contract.

Artikel 7. De betaling

Op eigen verzoek en na akkoord van beide partijen is het mogelijk om, diensten of het platform te betalen via een bankoverschrijving. In het geval van een bankoverschrijving hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Acties en kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege verlengd als een overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.

De consument/werkgever/organisatie is ook verantwoordelijk voor alle kosten, van welke aard dan ook, die het bedrijf heeft moeten maken als gevolg van het niet naleven door de klant van zijn (betalings) verplichtingen.

Artikel 7 A. De betaling van beloningen

Indien er sprake van is dat Bevoy de “beloningen” die door de werkgever/gebruiker worden
aangeschaft betaalt, vindt periodiek facturering plaats door Bevoy aan de
consument/werkgever/organisatie, met een verantwoording van de aangeschafte beloningen.

Artikel 8. Beëindiging van het Bevoy welzijnsplatform

Het bedrijf (Bevoy) biedt alleen jaarlijkse (1 jaar) abonnementen aan.

Het abonnement wordt automatisch verlengd na het verstrijken van de abonnementsperiode (1jaar), totdat de werkgever of wij de Dienst expliciet opzeggen met een opzegtermijn zoals verder vermeld in deze clausule.

Er zullen geen terugbetalingen of tegoeden zijn voor gedeeltelijke jaren van Service, upgrade/downgrade terugbetalingen, Account annuleringen, of terugbetalingen voor ongebruikte jaren met een open Account. Als u vragen hebt over kosten die in rekening zijn gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten per vergissing zijn gemaakt, crediteren wij uw account voor het juiste bedrag.

Wij behouden ons het recht om de prijzen voor de Dienst en alle verbonden extra diensten op elk ogenblik te wijzigen na een kennisgeving van dertig (30) dagen. Dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden verstrekt door het plaatsen van de wijzigingen op de Service zelf. In het geval dat u de prijswijziging niet accepteert, bent u vrij om de Dienst te beëindigen tijdens de opzegtermijn hier verder beschreven.

U dient ons te voorzien van accurate informatie voor facturering en ons op de hoogte te houden indien deze wijzigen.

 

8A – Beëindiging zonder reden door consument/werkgever/organisatie. 

U kunt deze overeenkomst ten allen tijde beëindigen met inachtneming van de vereiste opzegtermijn. Indien U de Dienst dertig (30) dagen voor het einde van uw huidige abonnementsperiode opzegt, zal uw opzegging onmiddellijk van kracht worden en zal uw abonnementsplan niet automatisch worden verlengd. Het bedrijf zal u op voorhand verwittigen wanneer uw abonnementsplan op het punt staat te eindigen. Opzegging van u wordt alleen als geldig beschouwd indien deze is gegeven door de Account Eigenaar.

Gevolgen van beëindiging. U begrijpt dat indien u deze Algemene Voorwaarden opzegt, u de toegang tot ons platform en alle door u verstrekte Klantgegevens verliest. U begrijpt dat wij niet verplicht zijn om u kopieën van dergelijke Klantgegevens te verstrekken, noch om kopieën van dergelijke Klantgegevens op ons platform te bewaren.

In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant/werkgever/organisatie verplicht om alle openstaande facturen te voldoen.


Bevoy heeft het recht om de toegang tot de Bevoy Welzijnsapplicatie op te schorten of te beëindigen als de Klant herhaaldelijk nalaat tijdig te betalen. Bevoy zal de Klant hiervan op de hoogte stellen en een redelijke termijn bieden om de betaling alsnog te voldoen alvorens tot opschorting of beëindiging over te gaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De klant/werkgever/organisatie erkent en aanvaardt dat het platform van Bevoy wordt geleverd zoals deze is. Werkgever verklaart Bevoy niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims van de klant/werkgever/organisatie die voortkomen uit het gebruik van het platform. De klant/werkgever/organisatie vrijwaart Bevoy voor iedere aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van het platform.

Iedere aansprakelijkheid van Bevoy voortvloeiende als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bevoy, is beperkt tot het maximumbedrag per schadegeval dat in dat geval onder de door Bevoy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bevoy beperkt tot maximaal het door Bevoy in het meest recente contractjaar aan klant/werkgever/organisatie gefactureerde en door klant/werkgever/organisatie betaalde bedrag. Bevoy is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

Het Bevoy welzijnsplatform kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn voor onderhoud of andere redenen. Bevoy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of transmissie, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de Inhoud. 

Bevoy is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een telefoonnetwerk of dienst, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, website, mislukking van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeerscongestie op het internet of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan iemands computer, mobiele telefoon of andere hardware of website, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik, uploaden of downloaden van materialen in verband met ons platform.

In geen geval zal Bevoy verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief enig verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van iemands gebruik van ons platform, of voor interacties tussen gebruikers en werkgevers van ons platform, online of offline.

Artikel 10. De verwerking van persoonsgegevens

De door de klant/werkgever/organisatie verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen, het opstellen van facturen. De persoonlijke gegevens van de klant/werkgever/organisatie worden alleen verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website van het bedrijf.

Artikel 11. De behandeling van klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, bij het bedrijf worden ingediend nadat de consument of werkgever de gebreken heeft vastgesteld.

Als een consument of werkgever het niet eens is met het bedrijf en hem hierover al heeft geraadpleegd, kan de consument advies vragen of een klacht indienen bij het Europese ODR-platform.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd hof

Alle overeenkomsten tussen de consument en het bedrijf worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van het bedrijf of overeenkomsten met het bedrijf worden voorgelegd bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst als de bevoegde rechtbank.

Artikel 13. Over Lifecoins en beloningen

Gebruikers worden via het Bevoy welzijnsplatform beloond met Lifecoins.

Lifecoins zijn niet overdraagbaar, hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet voor geld worden ingewisseld. Zij mogen niet aan een derde partij worden “verkocht”. Wij behouden ons het recht voor om Lifecoins van een gebruikersaccount af te trekken in het geval van een inbreuk op de voorwaarden van deze licentie.

Het aantal Lifecoins dat nodig is om in te wisselen tegen een beloning of voordeel is onderhevig aan verandering naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende klant/werkgever/organisaties, en een eerdere inwisselwaarde is niet indicatief voor een toekomstige inwisselwaarde.

De beloningen en voordelen die worden aangeboden via de inwisseling van Lifecoins (en hun vervaldatum of andere voorwaarden) kunnen in de loop van de tijd veranderen, en kunnen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende Werkgever worden gewijzigd of van inwisseling worden uitgesloten.

Wij zijn in geen enkele situatie verplicht om Lifecoins toe te kennen aan de account van een gebruiker in het geval dat zij niet gevalideerd zijn door onze systemen, zelfs in het geval dat de gegevens van een apparaat suggereren dat zij toegekend zouden moeten worden op basis van activiteit.

Elke beslissing over de toewijzing of verwijdering van Lifecoins is in onze absolute discretie en onze beslissing over de vraag of Lifecoins moeten worden toegekend of verwijderd is definitief.

Zodra Lifecoins zijn ingewisseld voor een beloning of voordeel zullen zij niet opnieuw op de account van een gebruiker worden bijgeschreven, ongeacht of zij al dan niet van gedachten zijn veranderd in het willen ontvangen van de beloning of het voordeel in verband waarmee zij zijn ingewisseld.

In het geval dat wij het aantal ingewisselde Lifecoins met betrekking tot een beloning of voordeel onjuist berekenen, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw account opnieuw crediteren of in elk geval voor inwisseling zorgen.

Wanneer de gebruiker uit dienst treedt of de klant/werkgever/organisatie beëindigt zijn contract met ons zal de toegang tot het platform eindigen. Wanneer de toegang eindigt zullen de Lifecoins worden verwijderd.

Na de aankoop van een beloning via ons partnernetwerk, wordt de inwisseling van die beloning rechtstreeks met de leverancier gedaan en zijn wij niet verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit of anderszins van enige ontvangen of geleverde goederen en diensten of het falen van een leverancier om een inwisseling te honoreren of een specifieke beloning beschikbaar te stellen.

De voorwaarden van de Leverancier van de dienst/product zijn van toepassing bij het
inwisselen van de bon bij de leverancier. Voor ontbinding en/of retourzending van
het product en eventuele kosten dient de Klant de leveringsvoorwaarden van de
Leverancier te raadplegen.

Via het Bevoy welzijnsplatform is het ook mogelijk voor een werkgever om eigen beloningen toe te voegen. Het platform stuurt een melding naar de HR verantwoordelijke die verder zorgt voor de afhandeling van de cadeaus. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, levering, kwaliteit van de beloningen die zelf worden toegevoegd.

13A – Jaarlijkse Reset van Lifecoins

Lifecoins worden elk jaar automatisch gereset naar nul (0) op de vernieuwingsdatum van het contract. Gebruikers worden aangemoedigd om hun verdiende Lifecoins te gebruiken voor het einde van het contractjaar.

Als uitzondering op deze regel kan de werkgever of organisatie ervoor kiezen om de resterende Lifecoins van medewerkers over te dragen naar het volgende jaar. In dit geval dient de werkgever of organisatie Bevoy schriftelijk op de hoogte te stellen van deze beslissing vóór de jaarlijkse vernieuwingsdatum.

Bij overdracht van Lifecoins naar het volgende jaar is de werkgever of organisatie verantwoordelijk voor het communiceren van deze beslissing aan de medewerkers en het informeren over de geldigheidsduur van de overgedragen Lifecoins.

Bij het overdragen van Lifecoins naar het volgende jaar, dient de werkgever of organisatie zich bewust te zijn van de impact op het vooraf bepaalde jaarbudget. Het totale beschikbare budget voor beloningen in het nieuwe jaar zal worden beïnvloed door de overgedragen Lifecoins.

Artikel 14. Publiciteit

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bezwaren zijnerzijds, geeft u Bevoy toestemming om voor haar eigen bedrijfspromotie te gebruiken: Uw naam en logo als klant referentie. In geval van onenigheid gemeld na publicatie van een document opgesteld in overeenstemming met deze clausule en ongeacht de media, zult u alleen de vernietiging ervan kunnen eisen.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Deze Voorwaarden hebben niet tot doel en mogen niet worden
geïnterpreteerd als een wijziging van de eigendomsrechten of licenties op Intellectuele Eigendom van de Klant of van Bevoy. De Klant/werkgever/organisatie en Bevoy komen overeen dat deze Voorwaarden hun niet het recht geven aanspraak te maken op enige Intellectuele Eigendom waarop zij, vóór de ondertekening van deze Voorwaarden, geen aanspraak konden maken. Bevoy is en blijft de exclusieve eigenaar van al zijn Intellectuele Eigendom met betrekking tot zijn producten en diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Intellectuele Eigendom die ten grondslag ligt aan of opgenomen, inbegrepen of gebruikt wordt in de technologie van Bevoy, Bevoy Diensten, de website of de software.